Intressant

coola calle, 27 apr 2014, 02:09

1) Det är väldigt sällan som läkemedelsfirmor lyckas utveckla och lansera framgångsrika läkemedel.

2) Aktien verkar uppblåst för närvarande tack vare "Löparns" köprekommendation för aktien.

Själv köpte jag tidigare en gång aktier i solcellstillverkaren PV Enterprise efter Löparns köprek för den aktien, och det blev fiasko.

I och för sig även Aktiespararnas välrespekterade förre vd Lars-Erik Forsgårdh tydligen aktieägare i WNT Research och verkar tro på bolaget.


Köper man aktien bör man väl betrakta det som en lottsedel:

...Det kommer sannolikt att tappa mycket i värde.

...Men ev en liten chans att den kommer att stiga kraftigt i värde.


Mer om bolaget

WNT Researchs börsvärde för närvarande 240-250 miljoner kr vid börskurs 15-16 kr (och knappt 16 miljoner utestående aktier).


Aktiens historiska kursutveckling:

...Mot slutet av 2012 kunde aktien köpas för under 3 kr.

...Steg till en topp på över 30 kr i början av 2014.

...Har sedan dess dalat till nuvarande kurs 15-16 kr.I mars 2014 kom besked om att Wnt Research ber aktieinvesterare om ett kapitaltillskott på drygt 40 miljoner kr: http://www.aktietorget.se/pressdocs/Wnt ... 0328_2.PDF

Det ska erhållas genom att sälja ut knappt 3 miljoner nya aktier för 15 kr per st.

Det totala antalet Wnt Research-aktier kommer i så fall öka från knappt 13 miljoner st till knappt 16 miljoner st (dvs en utspädning på drygt 20%).

Ju fler utestående aktier i bolaget, desto fler aktier att fördela bolagets värde på.

Dvs ju fler utestående aktier, desto lägre motiverat värde per aktie (allt annat lika).

I det ovannämnda börsvärdet 240-250 miljoner kr har alltså antagits att Wnt Research redan lyckats sälja ut alla ca 3 miljoner nya aktier och fått in begärt kapitaltillskott på drygt 40 miljoner kr.Wnt Research har gett ut ett prospekt på drygt 50 sidor om bolaget inför nyemissionen: http://www.aktietorget.se/pressdocs/wnt ... 864(1).pdf

Det är finansfirman Sedermera Fondkommission som är Wnt Researchs finansiella rådgivare kring kapitaltillskottet.

Emissionskostnaderna uppgår enl prospektet till knappt 3 miljoner kr, dvs detta är tydligen den ersättning Sedermera kommer att inkassera om Wnt Research får in hela det begärda beloppet på drygt 40 miljoner kr.

Det är en väldigt mastig ersättning på nästan 10% av hela beloppet.

Låter orimligt.Även enl prospektet bla:

...Wnt Research är baserat i Malmö.

...Under 2013 hade bolaget i snitt 2 pers anställda.

...Bolaget är inriktat på att utveckla läkemedel mot cancer, specifikt läkemedel mot spridning av cancertumörer.//Edit: Enl bolagets hemsida har bolaget två läkemedel under utveckling för närvarande:

Foxy-5

Box-5

http://www.wntresearch.se/Förenklat går ju ett läkemedel igenom följande faser:

preklinisk fas (test på djur)

klinisk fas (test på människa):

fas 1: test av om läkemedlet ger farliga biverkningar (dvs ej test av läkmedlets effekt på avsedd sjukdom)

fas 2: test av om läkemedlet ger effekt på avsedd sjukdom (ett litet antal patienter)

fas 3: test av om läkemedlet ger effekt på avsedd sjukdom (ett stort antal patienter)

Om läkemedlet ger bra forskningsresultat i alla faser, kan resultaten sammanställas i en myndighetsansökan som skickas in till myndigheterna för att få myndighetstillstånd att börja sälja läkemedlet.

Praxis är väl att ett nytt läkemedel som misslyckas i en av ovannämnda faser, läggs ned och ej tas vidare i processen.

En tumregel är väl tex att ett nytt läkemedel har 10% sannolikhet att få godkända resultat i alla faser?Foxy-5 är för närvarande i klinisk fas 1 enl Wnt Researchs hemsida.

//...Största aktieägare per slutet av 2013:

Kjell Stenberg 9%

Tommy Andersson 9%...Ekonomisk utveckling:

Wnt Research har ej haft några intäkter de senaste åren.

Däremot kostnader vilkat har lett till följande resultat före skatt:
2011: -5 miljoner kr
2012: -6 miljoner kr
2013: -4 miljoner kr


Beskrivning av Wnt Research i prospektet:

WntResearch utvecklar läkemedel för behandling av metastaserande cancer.

Bolaget har patentsökt molekyler, framtagna av professor Tommy Anderssons forskargrupp, varav en molekyl i djurmodeller har visat sig hämma metastasering av bröstcancer.

WntResearch har två läkemedelskandidater i form av två syntetiska molekyler modifierade på olika sätt; Foxy-5 och Box-5.

Bolaget har inlett en klinisk fas 1-studie med Foxy-5, främst för behandling av bröst-, kolon- och prostatacancer, och har ännu inte börjat generera intäkter.

"Metastasering" av cancer betyder väl då att en cancertumör sprider sig och bildar flera tumörer vilket då blir svårstoppat och patienten troligen dör.

Kan Wnt Researchs läkemedel stoppa det vore ju det fantastiskt.

Ena ovannämnda storägaren i Wnt Research (Tommy Andersson) är alltså den som uppfunnit bolagets läkemedel.


Vd för Wnt Research heter Nils Brünner.

Så här förklarade han orsaken till nyemissionen i bolagets pressmeddelande om det från i mars 2014:

...Vårt mål är att avsluta den kliniska fas 1-studien med Foxy-5 under det fjärde kvartalet 2014

...och därefter ta läkemedelskandidaten genom klinisk fas 2-studie för att under 2015/2016 studera dess effektivitet.

Inför den planerade kliniska fas 2-studien behöver vi på liknande sätt som inför fas 1-studien genomföra:

...toxikologiska studier i djur

...genomföra GMP-produktion

...och erhålla godkännande av upplägget från myndigheter.

Detta eftersom vi avser att exponera patienterna i fas 2-studien för Foxy-5 under en längre tid än i den pågående fas 1-studien.

För att kunna hålla en fortsatt hög arbetstakt har vi för avsikt att genomföra de tidskrävande förberedelserna redan innan fas 1-studien är slutförd.

Styrelsen har därför beslutat att genomföra en nyemission som förväntas att finansiera förberedelse och genomförande av fas 2-studien.

http://www.aktietorget.se/pressdocs/Wnt ... 0328_2.PDF

Det är alltså en lång och kostsam väg kvar att gå för Wnt Research.


Utöver de drygt 40 miljoner kr som Wnt Research nu får in i kapitaltillskott från investerare, hade bolaget 7 miljoner kr i kassan per slutet av 2013.

Dessutom kortfristiga skulder på 2 miljoner kr.

Dvs nettokassan kan sägas ha varit 5 miljoner kr per slutet av 2013.


Negativt att bolaget hade ev "luft" i balansräkningen i form av abstrakta så kallade immateriella anläggningstillgångar bokförda till 10 miljoner kr per slutet av 2013.


Enl prospektet är investerarnas anmälningstid för nyemissionen 10-29 apr 2014.

Dvs intresserade investerare kan till och med tis 29 apr 2014 anmäla sig för att bidra till kapitaltillskottet genom att vara med och köpa av de nya ca 3 miljoner Wnt Research-aktierna för 15 kr per st.

Dock krävs det även teckningsrätter för att köpa aktien.

För 9 teckningsrätter + 30 kr får man köpa 2 nya Wnt Research-aktier.

Teckningsrätterna handlades på börsen 10-24 apr 2014, dvs om man ej fått några som befintlig Wnt Research-aktieägare kunde man köpa på sig över börsen.

Men det går säkert att ordna fram teckningsrätter ändå om man kontaktar sin bank eller aktiemäklarfirma för att att senast 29 apr 2014 anmäla sig för att köpa nya Wnt Research-aktier.


I prospektet beskrivs Wnt Researchs historik och hur bolaget tidigare ordnat finansiering av sin verksamhet, bla:

Under året (dvs 2012) tecknades dessutom ett avtal med Global Emerging Markets innebärande att WntResearch kan tillföras nytt kapital om 19,5 MSEK fördelat på en equity line om 10 MSEK och 1 miljoner optioner.

Negativt alltså att Wnt Research tidigare har anlitat "gamfonden" GEM (Global Emerging Markets) för att få finansiering (pengar).

GEM är känt för att anlitas av desperata krisföretag vilket då innebär finansiering till ogynnsamma villkor (på aktieägarnas bekostnad).

Enl mejl från maj 2013:

Därför anlitar svenska bolag "gamfonden" GEM

Tidigare har GEM kritiserats för ockerfinansiering till numera kraschade biltillverkaren Saab. Opcon och WNT Research är andra svenska bolag som anlitat GEM.

Vore intressant att höra Opcon och WNT Research förklara varför.

Tidigare omdömen om GEM från bla Svenska Dagbladet:

"GEM har kallats en gamfond och erbjuder extremt dåliga affärsvillkor för dem som gör affärer med fonden"

"GEM har kallats en gamfond med ytterst dåliga villkor"

"En gam-fond, eller vulture fund som de även kallas, slår klorna i finansiellt sårade bolag. Ofta tar de över skulder till en bråkdel av deras ursprungliga värde, och sätter sedan press på bolagen."

http://www.svd.se/naringsliv/branscher/ ... 400810.svd

http://www.svd.se/naringsliv/branscher/ ... 420448.svd

http://drpschreyer.bloggo.nu/Darfor-stams-GM-av-Muller/

• Opcon: börsnoterat miljöteknikföretag med "Draknästet-draken" Mats Gabrielsson som huvudägare. Har länge gått dåligt.
• WNT Research: Aktietorget-noterad läkemedelsutvecklings-firma som "Löparn" nu har köprekommendation på.

Om Opcons finansieringsavtal med GEM i bla Opcons resultatrapport för q1/2013: http://mb.cision.com/Main/494/9409676/119124.pdf

Och i Opcons årsredovisning för 2012: http://mb.cision.com/Main/494/9402197/113781.pdf

Om WNT:s finansieringsavtal med GEM i bla WNT:s resultatrapport för 2012: http://www.wntresearch.com/WntResearch_ ... 0225_2.pdf


Opcon-aktien har fått rek "sälj" vid flera tidigare tillfällen här i bloggen, bla:

16 mars 2013: http://www.redeye.se/aktiebloggen/opcon ... con-aktien

...Då låg aktien i 0,53 kr.

8 jan 2014: http://www.redeye.se/aktiebloggen/opcon ... starbreeze

...Då låg aktien i 0,47 kr.

Och nu står aktien i 0,37 kr (slutkurs fre 25 apr 2014).


Även om GEM i Wnt Researchs q4/2013-resultatrapport:

Teckningsoptioner GEM

I mars 2012 tecknades 1 000 000 teckningsoptioner av GEM.

Teckningsoptionerna har en löptid om fem (5) år.

Efter omräkning med anledning av företrädesemissionen i mars 2013 (i enlighet med optionsvillkoren) berättigar varje teckningsoption till teckning av 1,14 nya aktier till en teckningskurs om 8,34 SEK per aktie.

Det totala antalet återstående teckningsoptioner per 31 december 2013 var 647 324 stycken.

Det totala antalet återstående teckningsoptioner per den 25 februari 2014 var 174 342 stycken.

http://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=68557

Min kommentar:

Låter alltså som att GEM till stor del har cashat hem på tidigare för GEM gynnsamt finansieringsavtal med Wnt Research.Mer om Wnt Researchs kapitalbehov ur prospektet:

Det är styrelsens bedömning att hela den pågående kliniska fas 1-studien kommer att vara finansierad trots förseningarna under hösten 2013.

Min kommentar:

Dvs inte nog med att tidplanen innebär en lång väntan i sig.

Dessutom får man räkna med diverse förseningar av själva tidplanen.


Prospektet fortsätter:

Bolaget behöver ytterligare kapitaltillskott för förberedelser och genomförande av en fas 2-studie.

Efter genomgång av resultaten från de första patienterna i fas 1-studien har styrelsen beslutat att inleda dessa förberedelser.

Min kommentar:

Det är i och för sig positivt och tyder på att fas 1-studien gick bra, dvs att Foxy-5 inte gav några allvarliga biverkningar och att bolaget därför redan nu är redo att förbereda en fas 2-studie.


Prospektet fortsätter:

För att hålla en fortsatt hög takt i det kliniska arbetet har WntResearch beslutat att genomföra en nyemission om cirka 43,1 MSEK.

Emissionslikviden förväntas huvudsakligen finansiera de nödvändiga förberedelserna (GMP-produktion, formulering och toxstudier i djur) samt fas 2-studien så att denna kan starta snarast möjligt efter fas 1-studien har avslutats.


Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för de aktuella behoven under åtminstone 12 månader framåt i tiden räknat från dateringen av detta prospekt i det fall ovan nämnda förberedelser inleds.

Underskottet uppgår till cirka 10 MSEK.

Rörelsekapitalbehov bedöms då uppkomma i september 2014.

För att WntResearch ska tillföras tillräckligt med rörelsekapital för att Bolaget ska kunna driva den löpande verksamheten i önskvärd takt i minst 12 månader framåt krävs det därmed att Bolaget – efter finansiering av emissionskostnader – tillförs åtminstone 10 MSEK genom nyemissionen som beskrivs i detta prospekt.

I det fall nyemissionen inte blir fulltecknad kommer Bolaget att arbeta för att anskaffa ytterligare kapital innan fas 2-studien inleds (beräknad studiestart första halvåret 2015).

I det fall nyemissionen inte blir tecknad till åtminstone 10 MSEK kommer Bolaget att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning såsom nyttjande av equity line från GEM-avtalet, bidrag eller finansiering tillsammans med en eller flera samarbetspartners.

Alternativt kan styrelsen välja att bedriva verksamheten i lägre takt än beräknat genom att inte genomföra ovan nämnda förberedelser parallellt med fas 1-studien, till dess att ytterligare kapital kan anskaffas.

Min kommentar:

Dvs Wnt Research behöver ett kapitaltillskott på minst 10 miljoner kr för att bedriva verksamheten under det kommande året.

Negativt att bolaget överväger pengar från GEM och finansiering ej erhålls på annat håll.

Märkligt för övrigt att bolaget så tydligt verkar oroa sig för att de nu begärda dryga 40 miljoner kronorna ej ska komma in.

Men det kanske är en rutinmässig oro att ha en plan B.


Även enl prospektet:

...Wnt Research bildades år 2007 och verksamheten kom igång år 2008.

Min kommentar:

Har de alltså ej ännu kommit längre tom idag, dvs 6-7 år senare?

Om inte annat tyder det på hur långa ledtider det är fråga om för läkemedelsfirmor innan de kan börja tjäna pengar på nya läkemedel.

Än idag är det många år kvar för Wnt Research innan bolagets läkemedel kan lanseras (om det över huvud taget kommer att klara av studierna innan dess osv).

//Edit: Dock är väl tex Löparns resonemang att Wnt Research kommer att sälja av hela sitt projekt dyrt inom ganska kort om de närmaste studierna visar bra resultat.

//


...Wnt Research hade uppsamlade skattemässiga förlustavdrag på 19-20 miljoner kr per slutet av 2013.

Dvs detta är vad bolaget kan tjäna i kommande vinster innan normal bolagsskatt 22% måste börja betalas av resultatet före skatt.


Vd Nils Brünners kommentarer i prospektet (som är daterat 31 mars 2014):

WntResearch har en läkemedelskandidat i klinisk fas 1 – Foxy-5 – samt ett utvecklingsprogram – Box-5.

Bolaget fokuserar nu på klinisk utveckling av sin läkemedelskandidat Foxy-5 som har en signifikant marknadspotential inom det breda området för cancer och representerar ett helt nytt koncept för behandling inom detta område.

Läkemedelskandidaten riktar sig direkt mot den pågående metastatiska processen, vilket är den främsta orsaken till cancers dödlighet.

Foxy-5 erbjuder ett potentiellt paradigmskifte gällande behandlingen av många stora cancerindikationer, inkluderat bröst-, kolon- och prostatacancer.

Min kommentar:

Visst låter Foxy-5 lovande.


Vd-kommentarerna fortsätter:

WntResearch inledde under 2013 en klinisk fas 1-studie för Foxy-5 i patienter med metastaserande bröst-, kolon- eller prostatacancer.

Det primära målet med fas 1-studien är att utvärdera säkerhet och tolerabilitet samt att fastställa den rekommenderade dosen av Foxy-5 inför en klinisk fas 2-studie.

Genom analys av biomarkörer såsom cirkulerande tumörceller (CTC) hoppas vi redan i fas 1-studien samla information om en gynnsam behandlingseffekt av Foxy-5.

Min kommentar:

Dvs positivt att bolaget räknar med att kunna bedöma Foxy-5:s effekt på avsedd sjukdom redan i den pågående fas 1-studien.


Vd-kommentarerna fortsätter:

Vårt mål är att avsluta den kliniska fas 1-studien med Foxy-5 under det fjärde kvartalet 2014 och därefter ta läkemedelskandidaten genom klinisk fas 2-studie under 2015/2016.

Fas 2-studien är en större studie som genomförs i patienter med cancer för att studera läkemedlets effektivitet, en så kallad ”proof of concept-studie”.

När vi väl har uppnått vår målsättning med att ta Foxy-5 genom en klinisk fas 2-studie har vi för avsikt att utlicensiera Foxy-5, alternativt sälja hela eller delar av vårt bolag till ett stort läkemedelsföretag, vilka har nödvändiga resurser för att ta Foxy-5 genom klinisk fas 3-studie.

Min kommentar:

Denna formulering är alltså bekräftelse av Löparns resonemang om att Wnt Research kommer att kunna casha hem ganska snart på Foxy-5-projektet (om fas 2-studien visar goda resultat), dvs att bolaget ej behöver vänta hela perioden tills läkemedlet ev lanseras om X antal år osv.


Vd-kommentaren fortsätter:

Inför den planerade kliniska fas 2-studien behöver vi på liknande sätt som inför fas 1-studien

...genomföra toxikologiska studier i djur

...genomföra GMP-produktion

...och erhålla godkännande av upplägget från behörigt läkemedelsverk samt etisk kommitté

Detta eftersom vi avser att exponera patienterna i fas 2-studien för Foxy-5 under en längre tid än i den pågående fas 1-studien.

Vi arbetar fortsatt intensivt och har för avsikt att genomföra de tidskrävande förberedelserna redan innan fas 1-studien är slutförd.

Styrelsen har därför beslutat att genomföra en nyemission som förväntas finansiera förberedelse och genomförande av fas 2-studien.

Min kommentar:

Det låter som samma formuleringar längre upp i blogginlägget som förklaring till varför bolaget ber om kapitaltillskottet.


Vd-kommentaren fortsätter:

WntResearch har under de senaste åren fokuserat på utvecklingen av Bolagets ledande läkemedelskandidat Foxy-5.

Vi har nu beslutat att tilldela en del av våra resurser för ytterligare preklinisk utveckling av vår andra läkemedelskandidat Box-5.

I jämförelse med Foxy-5 är Box-5 avsedd för behandling av patienter med hud-, pankreas- och magcancer.

För att gå vidare med denna peptid avser WntResearch stödja professor Tommy Anderssons forskningsgrupp vid Lunds universitet med 1,5 miljoner kronor för grundläggande proof-of-principle studier.

Min kommentar:

Dvs positivt att även en del satsning görs på att vidareutveckla Box-5-projektet.


Andra läkemedelsfirmor

Andra läkemedelsfirmor som Bioinvent och Karo Bio har nyligen fått in kapitaltillskott från aktieinvesterare.

Dvs intrycket är att läkemedelsfirmor generellt på börsen vill "smida medan järnet är varmt" och utnyttja att börsklimatet är gott och investerarnas riskvillighet nu är högt (dvs att investerarna på nuvarande humör är "lättlurade").

Men det är just då som man som investerare istället ska ha is i magen, gå i motsatt riktning och invänta tills luften går ur börskurserna.

...Bioinvent fick in knappt 50 miljoner kr.

...Karo Bio fick in nästan 80 miljoner kr.

//Edit: Bla ur tidigare blogginlägg från 2 apr 2014:

Nu ber Bioinvents nye vd Michael Oredsson aktieinvesterare om 60-70 miljoner kr i kapitaltillskott, och i presentationer upprepar han att det är lätt att lyckas ta fram effektiva antikropps-baserade läkemedel.

Se tex videoklipp där Oredsson presenterar Bioinvent (från 5 mars 2014): http://financialhearings.nu/140305/bioinvent/

Bioinvent vill bla ha in kapitaltillskottet genom att sälja ut nya Bioinvent-aktier för 2,30 kr per st med anmälningstid tom 11 apr 2014.

Börskursen nu i 2,88 kr.

För att få köpa en aktie för 2,30 kr behöver man även teckningsrätter.

Det var anti-blodpropps-läkemedlet TB-402 och anti-åderförkalknings-läkemedlet BI-204 som Bioinvent misslyckades med tidigare.

Även TB-403 mot hjärntumörer blev det inget av för Bioinvent.

http://www.redeye.se/aktiebloggen/immun ... -immunicum

...I apr 2010 hade Bioinvent-aktien en topp på motsvarande ca 35 kr.

...Idag (dvs i apr 2014) ligger aktien i under 3 kr.

Dvs hur går Bioinvents tre nyligen misslyckade läkemedelsprojekt ihop med att det enl vd Michael Oredsson är lätt att ta fram effektiva antikroppsbaserade läkemedel?

Dvs det verkar vara en sak att snacka och en annan vad som är faktiska förutsättningar.Aktien i läkemedelsfirman Immunicum fick rek "sälj" här i bloggen i ett tidigare blogginlägg från 2 apr 2014: http://www.redeye.se/aktiebloggen/immun ... -immunicum

...Då låg Immunicum-aktien i 24 kr.

...Aktien nu i 16,20 kr.

Dvs den är ner över 30% på 3-4 veckor.

Och ännu mer sedan sep 2013 då aktien hade en topp på 44-45 kr.

Immunicum håller för sin del på att be investerare om ett kapitaltillskott på 100 miljoner kr.

Dvs "varför inte ta i lite" medan man ändå är på gång.


Läkemedelsfirman Kancera fick för sin del in kapitaltillskott från aktieinvesterare i slutet av 2013.

Det var delvis skandalartade turer kring det beskrivna i tidigare blogginlägg från 15 dec 2013: http://www.redeye.se/aktiebloggen/skandaler-del-2


Även debatt här i bloggen om att börsbolag som ber investerare om kapitaltillskott genom utförsäljning av "units" (en kombination av aktier och optioner som ger rätt att i framtiden köpa ännu fler aktier i bolaget) är att betrakta som en varningssignal, enl tidigare blogginlägg från 9 apr 2014: http://www.redeye.se/aktiebloggen/ellen/salj-ellen-doxa

Kancera bad investerare om sitt kapitaltillskott i dec 2013 genom en unit-utförsäljning (efter råd från Kanceras finansiella rådgivare G&W Fondkommission).

Enl blogginlägget ovan var G&W även rådgivare till tandteknikbolaget Doxa som fick in kapitaltillskott genom units-utförsäljning.

Miljöteknikbolaget Taurus är enl blogginlägget ett annat börsbolag som fått in kapitaltillskott via unitsutförsäljning (dock med finansfirman Corpura som rådgivare).Även tidigare blogginlägg från 5 feb 2014 där Kancera-aktien fick rek "sälj": http://www.redeye.se/aktiebloggen/kance ... era-aktien

...Då låg Kancera-aktien i 2,70 kr.

...Nuvarande börskurs 3,54 kr.

Dvs aktien är upp över 30% på 2-3 månader.
Mer ur Wnt Research-prospektet:

Framtida kapitalbehov

Den slutliga utformningen på den kommande fas 2-studien är ännu inte fastställd.

Enligt styrelsens nuvarande uppfattning kommer de kliniska fas 2-studierna att genomföras under 2015/2016, studier som pågår under 1-2 år beroende på utvald indikation och data från den pågående fas 1-studien, dels beroende på hur många patienter som ingår i studien.

Bolagets totala kapitalbehov fram till dess att fas 2-studien är genomförd beräknas i nuläget till cirka 43 MSEK i egen finansiering, vilket är planerat att finansieras genom nu aktuell nyemission.

Dvs positivt att pengarna väntas räcka för att genomföra fas 2-studien, och om resultaten från den blir bra kan bolaget casha hem ordentligt och få in massa pengar genom att tex sälja av projektet etc.

Men som vanligt hög sannolikhet för att studieresultaten ej blir tillräckligt bra, och/eller att det blir förseningar som kräver ytterligare kapitaltillskott osv.

coola calle, 27 apr 2014, 02:28

WntResearchs presentation på hotell Anglais i Stockholm i går anordnades av Aktiespararna.

Presentationen var utförlig och indelad i tre delar, en vetenskaplig del, en klinisk del och en finansiell del. Den vetenskapliga delen presenterades av CSO Tommy Andersson som berättade hur det hela började. Tommy började sin forskarbana i Uppsala som doktorand på avdelningen för Medicinsk Cellbiologi där han studerade insulinutsöndring från betaceller. Jag har själv arbetat på samma institution med liknande frågeställningar under en kort period i min ungdom innan jag började som doktorand på Institutionen för Cellforskning med immunologiska studier under professor Lars Rask och det framkom att Tommy kände till flera av mina kollegor från den tiden.

Efter doktorandtiden flyttade Tommy till Linköping och började studera de underliggande mekanismerna för hur celler förflyttar sig. De celler han var intresserad av till en början var vita blodkroppar som är de celler i kroppen som förflyttar sig snabbast. Efter att ha blivit en auktoritet inom forskningsområdet blev han erbjuden en professur i Lund där han fortsatte sin verksamhet. En dag blev han kontaktad av en ung kvinna som ville doktorera i Lund och studera Wnt5a och genreglering. Efter att gjort lite efterforskningar i litteraturen föreslog han att de istället skulle undersöka Wnt5a i relation till cellförflyttning och den unga kvinnan antog utmaningen. Liksom för många andra banbrytande upptäckter inom medicinsk forskning var det en ren slump att man vid dessa studier märkte att risken för metastaser minskar och chansen till överlevnad ökar när nivån av Wnt5a steg i mänskliga bröstcancerceller. Ur denna upptäckt föddes idén att man skulle kunna behandla bröstcancerpatienter med Wnt5a.

Eftersom Wnt5a fastnar på cellytor så ville man ta fram en läkemedelskandidat som kunde förhindra cancercellernas rörlighet genom att binda specifikt till samma receptor som Wnt5a men utan att fastna ospecifikt på cellytor. Genom att förutsäga den tredimensionella strukturen av proteinet Wnt5a kunde man ta fram ett antal peptider som testades och utifrån den peptid som gav bäst effekt utvecklades senare Foxy-5 som är en 6 aminosyror lång peptid som modifierats och stabiliserats. Effekten av Foxy-5 har verifierats i djurstudier i mus där man visat att Foxy-5 ledde till hela 70-90 % minskad metastasering av bröstcancerceller som isolerats från spontant uppkomna brösttumörer i andra möss och som injicerats i försöksmössen.

Projektet är väl underbyggt med prekliniska studier av hög kvalitet som i flera olika typer av experiment och studier visar Proof of concept i möss . En åhörare frågade hur normala celler reagerade på Foxy-5 och Tommy svarade att man inte hade sett någon effekt vilket stämmer väl överens med det faktum att man ännu inte har kunnat påvisat några toxiska effekter.

Verkningsmekanismen är dessutom känd. Upptäckten att höga nivåer av Wnt5a korrelerar med ökad överlevnadschans hos bröstcancerpatienter innebär att sannolikheten för att behandlingskonceptet även kommer att fungera i människa ökar. Att Wnt5a-proteinet inte skiljer sig nämnvärt mellan mus och människa samt att Foxy-5 utgör en del av proteinet som är till 100% lika mellan arterna stärker detta koncept ytterligare. Sammantaget är riskerna med detta projekt betydligt lägre än för en majoritet av de läkemedelsprojekt som befinner sig i fas I.

Den kliniska delen presenterades av VD Nils Brunner som berättade att resultaten från den pågående fas I studien kommer att meddelas i slutet av 2014 och att den skulle inkludera 24 patienter totalt. Hitintills har man inte sett några toxiska effekter av Foxy-5 i fas I studien vilket är mycket positivt då det är vanligt att nya läkemedelskandidater inte klarar sig igenom fas I pga toxicitet. Jag ställde frågan till bolaget varför den högsta dosen i studien motsvarar 1,3 mg/kg kroppsvikt när den bästa effekten i studien på möss uppnås vid en dos på 1,6 mg/kg kroppsvikt. Enligt bolaget tar man hänsyn till att absorptionsytan eventuellt kan påverka effekten men man kommer beakta detta i studien. För att utvärdera effekten kommer man att mäta CTC-halten i blodet, analysera biomarkörer och genomföra CT-scanning (=datortomografi).

Bolaget har även påbörjat prekliniska studier för att förbereda sig för fas II-studien. Hur en eventuell fas II-studie kommer att se ut diskuteras i en "clinical advisory board" där resultaten från fas I-studien samt de förberedande prekliniska studierna kommer att vara vägledande. Ett intressant alternativ för en Proof-of-concept-studie är att studera effekten av Wnt5a på förekomsten av levermetastaser hos tjocktarmscancerpatienter efter bortoperation av primärtumören. Fas II-studien kommer att vara en kombinationsbehandling där traditionell behandling kommer att kompletteras med Foxy-5 i försöksgruppen medan kontrollgruppen enbart får den traditionella behandlingen. Enligt projektplanen skall fas II-studien genomföras under 2015-2016.

Den slutliga finansiella delen presenterades av CFO Thomas Feldthus där han redogjorde för företagets planer att hitta en samarbetspartner inom BigPharma som har de nödvändiga resurserna för att genomföra de omfattande fas II- och III- studierna för de olika indikationerna på ett effektivt och marknadsanpassat sätt. Företagets plan är att göra en exit inom en treårsperiod antingen genom att utlicensiera projektet eller att sälja det. Thomas hade gjort en genomgång av andra läkemedelsprojekt som sålts till större läkemedelsbolag och kommit fram till att storleken på förskottsbetalning för projekten varierat mellan 30-100 M USD och då man uppnått sk milstolpar ersättningar som legat på 300-700 M USD och därefter utbetalning av royalties varit två siffriga i procent.

En äldre man i publiken frågade varför man planerade att genomföra fas II-studier och inte redan hade sålt projektet vidare, om det var så intressant som man påstod så borde ju stora läkemedelsbolag kasta sig över projektet. Thomas svarade att man inte aktivt satsat på att få in en partner så tidigt i projektet eftersom det skulle innebära betydligt sämre avkastning för aktieägarna. När det gäller helt nya behandlingskoncept som i det här fallet är det en stor fördel att visa att det inte finns några icke tolererbara toxiska effekter. Eftersom ledningen av bolaget har haft denna insikt är det först nu som man arbetar mer aktivt för att inleda exit processen och börja marknadsföra projektet. Anledningen till att man söker medel för att göra en Proof-of-concept-studie är att man vill driva projektet framåt för att inte förlora tid och momentum medan förhandlingsprocessen pågår. Beslutsprocesser i större läkemedelsbolag är ofta långdragna och utvärdering av projektet kan ta tid. Thomas gjorde en mycket illustrativ allegori för att beskriva situationen "Om du redan befinner dig i vattnet kan du inte sluta simma medan du väntar på båten som skall plocka upp dig, då riskerar du att drunkna."
Jag tror att detta är ett klokt strategiskt drag, för om man lyckas visa att behandlingskonceptet fungerar i människa innan exit kommer det att påtagligt öka avkastningen för aktieägarna eftersom Foxy-5 har en blockbusterpotential vilket är högst ovanligt för nya läkemedelskandidater.
Enligt en diskussion som jag haft med Tommy Andersson vid ett tidigare möte i Lund förmedlades framtidsvisionen att Foxy-5 kan komma att doseras till cancerpatienter ungefär som man ger insulin till diabetiker, 5 år, 10 år eller mer. När någon frågade om Foxy-5 var dyrt att framställa så blev svaret nej inte särskilt eftersom i jämförelse med andra läkemedel är tillverkningsprocessen relativt enkel och okomplicerad. Eftersom molekylen är relativt stabil så underlättar det även för lagring och förvaring av läkemedlet.

Sammanfattningsvis är Foxy-5 ett helt nytt behandlingskoncept som om det lyckas kommer att ha en mycket stor genomslagskraft i cancervården. Det innebär lösningen på ett problem genom att det skulle kunna förhindra att cancern sprider sig till andra organ. Metastaser är den absolut vanligaste orsaken till att cancerpatienter inte överlever. Foxy-5 minskar rörligheten av cancerceller och minskar metastaseringen med 70-90% i djurstudier och dessutom finns det en stark koppling mellan hög Wnt5a och minskad metastasering och bättre överlevnad av bröstcancerpatienter. Jag har sällan sett ett så väl vetenskapligt underbyggt läkemedelsprojekt med så stor potential och jag är förvånad över att värderingen på aktien är så låg i förhållande till andra biotechbolag. De flesta bedömare lägger tyvärr alltför stort värde vid vilken klinisk fas en läkemedelskandidat befinner sig i och alltför liten vikt vid den vetenskapliga kvaliteten på projektet som är helt avgörande för framgång. Jag har sett projekt som drivits till fas II som borde lagts ner redan under preklinisk fas eftersom man på ett tidigt stadium kunnat se att projektet är mycket dåligt underbyggt men man chansar med mycket dåliga odds för att försöka bli av med projektet som en "Svarte Petter". Detta är slöseri med resurser och skapar tyvärr dåligt rykte för biotechbranschen som helhet. Detta drabbar tyvärr även projekt med betydligt större seriositet och potential dit definitivt WntResearchs Foxy-5-projekt räknas.


Återgå till